slide1 slide3
preload image preload image

Licytacje nieruchomości

  
 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  UDZIAŁU 7/48 CZĘŚCI LOKALU MIESZKALNEGO 
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
KW SR1Z/00027375/3
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Anna Skibińska, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie AS Km 37/23, w dniu 05-08-2024 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli mającego siedzibę pod adresem ul. Żeromskiego 19, 98-220 ZDUŃSKA WOLA w sali nr  2, odbędzie się 
 
druga licytacja
 
udziału wynoszącego 7/48 części  lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w województwie łódzkim, powiat zduńskowolski , miejscowość Zduńska Wola , ulica 1-go Maja 8,  numer mieszkania 13, dla którego Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SR1Z/00027375/3 , będącego  własnością dłużnika: MARCIN MARIUSZ KLAMECKI.
Lokal mieszkalny zlokalizowany jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego 2 klatkowego. Budynek 5 kondygnacyjny – 3 piętrowy z piwnicą oraz strychem. Budynek otynkowany. Szacowany lokal składa się z 2 pokoi, korytarza, łazienka ( z oknem do kuchni), kuchni. Mieszkanie szczytowe. Powierzchnia użytkowa 48,80m2, przynależna 6,70m2.  Wykończenie wnętrza: 
- posadzki: parkiet drewniany, płytki ceramiczne
- ściany: tynki cementowo wapienne, płytki ceramiczne, tapeta
 
Suma oszacowania wynosi 35 830,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 23 886,67zł.
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 583,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Należy również doręczyć do dnia licytacji potwierdzenie z banku o dokonanej wpłacie
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 72 1020 4564 0000 5002 0118 4431 
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 
 
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.  976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Można przeglądać w kancelarii komornika w dni powszednie od godz. 8.30 do godz. 15.30  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W ciągu ostatniego tygodnia przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 19 można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 163/24).
 
 Komornik Sądowy 
Anna Skibińska