slide1 slide3
preload image preload image

Licytacje nieruchomości

  
 
 
 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Anna Skibińska, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie AS Km 271/22, w dniu 25-09-2023 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli mającego siedzibę pod adresem ul. Żeromskiego 19, 98-220 ZDUŃSKA WOLA w sali nr  2, odbędzie się:
  
pierwsza licytacja 
 
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz garażowym, położonej w województwie łódzkim, powiat Zduńska Wola, miasto Zduńska Wola, na działce o numerze ewidencyjnym 24, pod adresem ul. Mikołaja Kopernika 1,  o powierzchni 0,0718ha. Dla szacowanej nieruchomości gruntowej w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona i prowadzona jest księga wieczysta numer KW SR1Z/00003099/0, będącej  własnością dłużnika: Sławomir Herczyński.
Działka 24 zlokalizowana w południowo wschodniej części obrębu Zduńska Wola. Teren działki płaski, ziemny, porośnięty trawą. Podjazdy utwardzone ziemne, a podejścia utwardzone z płyt chodnikowych. Na działce duża ilość zieleni z pojedynczymi zadrzewieniami i zakrzaczeniami ozdobnymi. W części rekreacyjnej drewniana altana na podmurówce (obok palenisko ogniska z kamienia polnego). Działka w kształcie prostokąta o wymiarach około 18*40m.  Działka posiada bezpośredni dwustronny dostęp do drogi asfaltowej. Wjazd i wejście na nieruchomość od strony ulicy Wincentego Pola. Do działki są doprowadzone media: energia elektryczna, woda, kanalizacja. Na działce znajdują się obiekty: budynek mieszkalny (dobudowany do budynku na działce sąsiedniej) murowany oraz budynek gospodarczy (dobudowany do budynku na działce sąsiedniej). Działka ogrodzona płotem z elementów prefabrykowanych betonowych oraz płotem z siatki stalowej. Zagospodarowanie nieruchomości dobre. 
Budynek mieszkalny wybudowany około 1937r w technologii tradycyjnej murowanej systemem gospodarczym, a remontowany od około 2000roku. Budynek parterowy z poddaszem częściowo użytkowym, częściowo podpiwniczony (pod kuchnią). Skład pomieszczeń: pokój, kuchnia przechodnia, łazienka, korytarz z klatką schodową , ganek , pokój , pokój , korytarz . Poddasze  (ok 25 m2). Powierzchnia użytkowa ok 110m2. 
Budynek gospodarczy murowany z lat 30-40 parterowy z poddaszem użytkowym. Budynek murowany otynkowany. Dach kryty papą. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Brama garażowa stalowa. 
Suma oszacowania wynosi 233 800 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 175 350 zł.
Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 380 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Należy również doręczyć do dnia licytacji potwierdzenie z banku o dokonanej wpłacie.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 72 1020 4564 0000 5002 0118 4431 
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.  976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
Można przeglądać w kancelarii komornika w dni powszednie od godz. 8.30 do godz. 15.30  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W ciągu ostatniego tygodnia przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 19 (należy powołać się na sygnaturę akt egzkucyjnych).Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzKomornik Sądowy 
    Komornik Sądowy 
 Anna Skibińska
 
 
 
 
 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ SR1Z/00010252/3
 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Anna Skibińska, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie AS Km 10/23,    w dniu 09-10-2023 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, mającego siedzibę pod adresem ul. Żeromskiego 19, 98-220 ZDUŃSKA WOLA,  w sali nr  2 , odbędzie się  
 
 
pierwsza licytacja 
 
 
nieruchomości  gruntowej położonej w województwie łódzkim, powiat Zduńska Wola, gmina Szadek, miejscowość Góry Prusinowskie na działce o numerze ewidencyjnym  81, 83, 108/1, 109/1 o łącznej powierzchni 11,22 ha oraz w miejscowości Boczki Parcela na działce o numerze ewidencyjnym  3, 88 o łącznej powierzchni 2,21 ha , dla której Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1Z/00010252/3,  będącej  własnością dłużnika: Łukasz Pietrzak.
 
Działka 3 zlokalizowana w północnej części obrębu Boczki Parcela w otoczeniu działek rolnych. Działka jest w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości około 52 metrów. Teren działki płaski. Działka jest użytkowana rolniczo. Działka posiada bezpośredni dwustronny dostęp do drogi publicznej gruntowej.  
Suma oszacowania działki nr 3 wynosi 71 100 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 325 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 110 zł. 
Działka 88 zlokalizowana w zachodniej części obrębu Boczki Parcela w otoczeniu działek rolnych i leśnych. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gruntowej – na gruncie dojazd utrudniony. Działka jest w kształcie nieregularnym o szerokości około 22 m. Działka nie jest użytkowana rolniczo – nieużytek, łąka. 
Suma oszacowania działki nr 88 wynosi 13 600 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 200 zł. 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  1 360 zł. 
Działka 81 i 83  zlokalizowane w zachodniej części obrębu Kolonia Góry Prusinowskie. Działki w kształcie prostokąta o szerokości odpowiednio 74 i 25 metrów. Działki używane rolniczo. Stopień kultury rolnej dobry. Działki posiadają bezpośredni dwustronny dostęp do drogi publicznej gruntowej. W północnej części działki 74 linia energetyczna niskiego napięcia.  
Suma oszacowania działki nr 81 wynosi  192 900 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  144 675 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  19 290 zł. 
Suma oszacowania działki nr 83 wynosi  55 500 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  41 625  zł. 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  5 550zł. 
Działka 108/1 i 109/1 zlokalizowane w centralnej części obrębu Góry Prusinowskie. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej od strony wschodniej i gruntowej od strony zachodniej. Działki zlokalizowane w otoczeniu terenów rolnych i pojedynczej rozporoszonej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. Teren działek płaski, ziemny.  Działki użytkowane rolniczo poza częścią zabudowaną i zalesioną w zachodniej części. Stopień kultury rolnej dobry. Część zabudowana na działce 108/1 w odległości około 80 metrów w głąb działki od drogi asfaltowej. We frontowej części działek 108/1, 109/1 zalesienia ale brak dla nich wydzielenia i opisu taksacyjnego drzewostanu w nadleśnictwie. Na działce 109/1 na powierzchni około 0,05ha a na działce 108/1 około 0,20ha. Zadrzewienie prawdopodobnie samosiejki z dominującą brzozą w wieku około 30 lat.  Na działce 109/1 dominująca sosna około 35 letnia. Działka 108/1 w części siedliskowej ogrodzona płotem panelowym w trakcie wykończenia brama wjazdowa.  Media : woda, energia. 
Część siedliskowa działki 108/1 jest budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczymi. Zabudowania prawdopodobnie z lat 70/80 tych ale brak dokładnego roku budowy. W części siedliskowej bezpośrednio przy domu pojedyncze nasadzenia  ozdobne i pojedyncze zadrzewienia. Grunt ziemny, utwardzony, porośnięty trawą. Wjazd do części zabudowanej poprzez wyjeżdżony pas drożny w działce 108/1. 
Budynek mieszkalny parterowy z poddaszem nieużytkowym wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej systemem gospodarczym wraz z budynkiem gospodarczym (prawdopodobnie chlewnia ze stodołą). Fundamenty betonowe. Ściany nadziemia murowane z pustaka i z cegły, nie ocieplone, nie otynkowane.  Strop lany. Stolarka okienna pcv. Stolarka drzwiowa płycinowa. Brak centralnego ogrzewania. Ogrzewanie z pieca kuchennego.   Dach dwuspadowy kryty eternitem.  Powierzchnia użytkowa mieszkalna ok 59,19m2. Skład pomieszczeń 2 pokoje, kuchnia, korytarz, pokój z kuchnią.  Widoczne znaczne zagrzybienia i zawilgocenia. Wykończenie wnętrza:
- posadzki: wykładzina pcv, płyta paździerzowa, deska, panele, wylewka
- ściany: tynki,
Część gospodarcza o powierzchni około 260m2 murowana w technologii budynku mieszkalnego. Brak możliwości wejścia do wewnątrz. Nad częścią stodoły/garażu dach kryty blachą. Od strony północno zachodniej dobudówka garażu z elementów prefabrykowanych betonowych. 
Budynek garażowy 3 stanowiskowy murowany z pustaka i cegły o dachu skośnym krytym płytami eternitu i powierzchni około 52m2. Wrota drewniane. Brak możliwości wejścia do wewnątrz. Stan techniczny średni.
Budynek garażowo - gospodarczy murowany z pustaka i cegły  oraz częściowo drewniany o dachu skośnym krytym płytami eternitu i powierzchni około 115m2. 
Suma oszacowania działki nr 108/1 wynosi  924 200 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 693 150 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 92 420 zł. 
Suma oszacowania działki nr 109/1 wynosi 202 800 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 152 100 zł. 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 280 zł. 
 
 
Całkowita suma oszacowania nieruchomości gruntowej SR1Z/00010252/3 wynosi 1 460 100 zł (milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto zł) , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 1 095 075 zł ( milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć zł).
 
 
Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 146 010 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Należy również doręczyć do dnia licytacji potwierdzenie z banku o dokonanej wpłacie.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: 
 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 72 1020 4564 0000 5002 0118 4431 
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.  976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
Można przeglądać w kancelarii komornika w dni powszednie od godz. 8.30 do godz. 15.30  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W ciągu ostatniego tygodnia przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 19 (należy powołać się na sygnaturę akt egzekucyjnych).Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
 
 Komornik Sądowy 
Anna Skibińska